Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.tausig.cz

 

Kontaktní údaje:

Provozovatel: Lenka Tausigová 

Sídlo/bydliště: Jana Želivského 2386/13, Praha 3

Telefon: +420 731845917

e-mail: info@tausig.cz

IČO: 44863811

DIČ: 6457290554

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu

 s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím Lenka Tausigová, 

IČO: 44863811, sídlem Bulharská 29, Praha 10 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tausig.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2 Kupující má možnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.6. Znění obchodních podmínek má právo prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat 

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží

také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět 

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající má právo zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší 

své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

 a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, přihlašovací jméno, přihlašovací heslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

3.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

3.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

 

3.5. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

3.6. Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat, a to odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info@tausig.cz, nebo zasláním písemného sdělení této informace poštou na adresu sídla prodávajícího. 

 

3.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

3.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

3.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

3.10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

 

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.tausig.cz jsou závazné.

 

4.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena písemným přijetím objednávky prodávajícím.

 

4.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

4.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo určené místo v případě osobního odběru.

 

4.5. Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

 

4.6. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.tausig.cz pochází ze skladů oficiálních výrobců, dovozců a prodejců.

 

4.7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné (včetně DPH). Jsem plátce DPH.

 

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

 

4.9. Storno objednávky může kupující bez souhlasu prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

 

4.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě jejího nevyzvednutí (v případě vyzvednutí objednávky na jedné z provozoven). Objednávka je na vybrané provozovně uskladněna maximálně po dobu 30 ti kalendářních dní od data zaslání informace o připravení objednávky k vyzvednutí. 

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 

5.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, 

v souladu § 53 ods.7 občan. zák. 

 

5.2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

 

5.3. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, v sekci Vrácení zboží a reklamace, není to však povinností kupujícího.

 

5.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

5.6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení platby, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

 

5.7. Pokud bylo kupujícímu poskytnuto poštovné zdarma (poskytováno prodejcem od určené minimální výše nákupu) a vrácením zboží bude výsledná hodnota nákupu nižší než uvedená minimální výše, bude kupujícímu poštovné zpětně vyúčtováno, jelikož odstoupením od kupní smlouvy nesplnil podmínku pro poštovné zdarma.

 

5.8. Kupující zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zpět nebo jej předá na adrese provozovny (Tausig ponožky a punčocháče, Vinohradská 101, 130 00 Praha 3). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

 

5.9. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také do 24 hodin od zaslání objednávky zboží prodávajícímu, nebo poté, co byla prodávajícím podstatně překročena písemně potvrzená lhůta pro dodání zboží.

 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

6.2. Pokud má převzaté zboží nedostatky, zejména nemá-li sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není-li kompletní, neodpovídá-li jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

6.3. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Má-li zboží skrytou vadu, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let ode dne převzetí věci.

 

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

6.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstranění vady může prodávající provést podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 

6.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

6.7. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

6.8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

 

7. REKLAMACE (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

 

7.1. Kupující je povinen doručit (osobně či poštou) reklamované zboží na adresu naší provozovny (Tausig ponožky a punčocháče, Vinohradská 101, 130 00 Praha 3), a to včetně písemného popisu vady zboží a kopie faktury.

 

7.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

7.3. Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží.

 

7.4. Prodávající může odeslat zboží k posouzení výrobci, popřípadě na odborné posouzení.

 

7.5. V případě uznání reklamace odešle prodávající nové nebo opravené zboží kupujícímu. V tomto případě nese náklady na dopravu zboží k reklamaci a nového nebo opraveného zboží zpět ke kupujícímu prodávající.

 

7.6. V případě nedůvodné reklamace nese náklady na dopravu a související náklady kupující sám.

 

7.7. Reklamované zboží odeslané kupujícím na dobírku, NEBUDE PŘIJATO.

 

7.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (IČO: 000 20 869), www.coi.cz 

 

 

8. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

8.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   -  dobírkou (při dodání zásilky Českou poštou nebo GLS);

   - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 128359733/0300  vedený u společnosti ČSOB, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“);

   - v hotovosti či platbě kartou (při osobním převzetí na některé z našich provozoven). 

 

8.2. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. 

 

8.3. Ceny uvedené na webové stránce jsou konečné, včetně DPH.

 

8.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 

8.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem (bankovním převodem).

 

8.6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

8.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je číslo objednávky, které kupující získá při dokončení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

8.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu prodejní doklad – fakturu. Faktura bude kupujícímu zaslána spolu se zbožím, na vyžádání pouze elektronicky. V případě osobního vyzvednutí na některé z provozoven, bude kupujícímu vydána účtenka podléhající EET povinnosti. 

 

 

9. DOPRAVA A JEJÍ PLATBA

 

9.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do třech pracovních dnů.

 

9.2. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

 

9.3. Náklady na balné a poštovné zvolené kupujícím v objednávce, nese kupující. Tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, uvedeným na webových stránkách prodávajícího, v sekci Doprava a Platba.

 

 

10. SLEVY, SLEVOVÉ KUPONY, VOUCHERY

 

10.1. Prodávající může poskytnout různé druhy slev na nabízené zboží. Slevy mohou být poskytovány zejména ve formě slevových kupónů a voucherů.

 

10.2. Slevové kupony a vouchery nejčastěji obsahují slevové kódy. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně a jednotlivé druhy slev není možné vzájemně kombinovat, pokud to není prodávajícím výslovně uvedeno.

 

10.3. Každá ze slev má svá pravidla a podmínky pro užití, které jsou přiloženy ke slevě či jsou detailně popsány na internetových stránkách prodávajícího. V případě nejasností ohledně pravidel slev, slevových kuponů nebo voucherů platí výklad stanovený prodávajícím.

 

10.4. V případě, že sleva, slevový kupon nebo voucher bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kuponu nebo voucheru, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uplatnění takovéto slevy, slevového kuponu nebo voucheru. Kupující bude o této skutečnosti informován a bude mít možnost vytvořit objednávku bez této slevy.

 

10.5. Slevy, slevové kupony nebo vouchery mohou uplatnit pouze kupující, kteří jsou spotřebitelé ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

 

10.6. Pokud hodnota slevového kuponu nebo voucheru přesáhne hodnotu celého nákupu, kupující nemá nárok na vyplacení tohoto rozdílu.

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

 

11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

11.2. Prodávající a Kupující se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky.

 

 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 13.4.2020